Everything is possible
773 693 460info@audire.cz

Účetní audit

Nabízíme audit účetní závěrky, zpracování účetních výkazů dle pravidel US GAAP, IAS/IFRS, daňové poradenství, vedení účetnictví, služby poradenské linky, zpracování mezd, znalecké posudky.

Zajistíme pro Vás činnost auditora ve smyslu zákona č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, a auditorských směrnic vydaných Komorou auditorů České republiky.

Struktura auditorské práce:

  • Průběžný audit k dohodnutým termínům
  • Statutární audit – ověření účetní závěrky
  • Dopis s připomínkami

Během roku, nabízíme průběžné přezkušování a prověřování problematiky vymezené auditorskými směrnicemi (např. kontrola dokladů, jejich proúčtování v účetních knihách, prověření formální a věcné správnosti dokladů, inventarizace dlouhodobého majetku, zásob a jiného majetku, inventarizace závazků,…).

Po sestavení roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce), výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a, odst.9 obchodního zákoníku provádíme jejich přezkoušení a do sjednaného termínu od jejich sestavení předáváme zprávu auditora.

Podstatou statutárního auditu ověření účetní závěrky je vytvoření nezávislého názoru auditora na účetní závěrku jako celek. Přezkoumání a zhotovení závěrů, vyplývajících z auditorských důkazů, spočívá v posouzení či je účetnictví vedené úplně a správně, zda se účetní závěrka vypracovala v souladu s národními účetními předpisy. Zároveň se posuzuje korektnost a průběh finančních operací v hospodářském roce a jejich význam a možné dopady na další existenci ověřovaného objektu v budoucnosti.

© Audire, s. r. o. 2020 Všechna práva vyhrazena.

Návrh a realizace www.pmmedia.cz